kashkay family
ken kru kaz

collection::Bottle Caps Collection::USSR::Russia

Vokano Brewery /Jigulyovskiy PZ

"Vokano"
"JPZ"

 

Badayev Brewery

 

 

"Moskovskiy Pivzavod"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev Brewery"
"Badayev"
"Badayev"
"Badayev"
"Badayev"
"Badayev"
"Badayev"
"Trexgorniy"

 

 

Arxangelsk

 

"Arxangelks"
"Arxangelks"
"Arxangelks"
 

 

Kirov

 

"KPZ"
"KPZ"
"Kirov"
 

 

 

Vena

 

"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"
"Vena"

 

 

MOEPZ

 

"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"
"MOEPZ"

 

 

Ostankino/OPZ

 

"Ostankino"
"OPZ"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"Ostankino"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"
"OPZ"

 

 

Moscow Brewery - Mospivo/MPZ


"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"MPZ"
"MPZ"
"MPZ"
"MPZ"
"MPZ"
"MPZ"
"MPZ"
"MPZ"
"MPZ"

 


PIVO

 

"PIVO"
"PIVO"
"PIVO"
"PIVO"
"PIVO"
"PIVO"
"PIVO"
"PIVO"

 

 

Rostov brewery "Novaya Zarya"


"Jigulyovskoye"

 

 

Gorkiy brewery "Volga"


"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Volga"
"Volga"
"Volga"

 

 

Cherepoveck Brewery


"Jigulyovskoye"

 

 

Tolyatti brewery


"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 

 

GPZ

 

"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 

 

KPK (Kaliningrad brewery)

 

"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 

 

Krasnaya Bavaria

 

"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 

 

Lenpivo

 

"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 

 

Vilikiye Luki


"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 

 

 

 

MEPZ

 

"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 


Moskvoreck Brewery


"Jigulyuvskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoe"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 


Vologda


"Jigulyovskoye"

 

 

Pskov


"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 


Velikiy Ustug


"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 


Stepan Razin


"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 

 

Volgograd Brewery


"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"

 

 

Sebej Brewery

 

"Jigulyovskoye"

 

 

Toguchin Brewery

 

"Toguchin"

 

Kuybishev

 

 

"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye"
"Jigulyovskoye""
"Jigulyovskoye"
"JPZ

 

 

Essentuki

 

"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
"Essentuki"
 

 

Narzan

 

"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"
"Narzan"

 


Slavyanovskaya


"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"
"Slavyanovskaya"

 

 

 

 

 

 

Milk

 

"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"
"Milk"

 

 


Festival

 

"Festival"
"Festival"
"Festival"
"Festival"
"Festival"
"Festival"
"Festival"

 


Baykal

 

"Baykal"
"Baykal"
"Baykal"
"Baykal"
"Baykal"
"Baykal"
"Baykal"
"Baykal"
"Baykal"

 


Coca-Cola

 

"Coca-Cola"
"Coca-Cola"
"Coca-Cola"
"Coca-Cola"
"Coca-Cola"
"Coca-Cola"

 


Fanta


"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"
"Fanta"

 


Pepsi


"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"
"Pepsi"

 


Various

 

"Penza Beer"
"Penza Beer"
"Bavaria"
"Pasteurized"
"Klinskoye"
"Klinskoye"
"Klinskoye"
"Rus"
"Rus"
"Vinzavod"
"Raduga"
"Stolichnoye"
"Stolichnoye"
"Stolichnoye"
"17"
"Combinat"
"1980"
"Lazarevskaya"
"Plastunskaya"
"Pyatigorsk"
"Sarova"
"Smirnovskaya"
"Smirnovskaya"
"Sochinskaya"
"CCCP"
"Maykopskaya"
Novopskov"
"Sputnik"
"Tree"
"Mercury"
"Karmadon"
"Pisheprom"
"Achaluki"
"GlavVino"

 

 

NEED